Dostava Prijave za takmičenje i Molbe za dozvolu za takmičarsku 2018-2019

Na osnovu člana 9. stav 2. Pravilnika o rukometnim takmičenjima RSS, svi klubovi su dužni da najkasnije do 01.07.2018 godine podnesu Prijavu za takmičenje.

Prijavu podnosite za onaj rang u kom želite da se takmičite, bez obzira na ostvaren plasman u prethodnoj takmičarskoj sezoni. Bliže objašnjenje se nalazi u sklopu Prijave.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o Dozvoli za sezonu, obavezni ste da do 15.07.2018 godine podnesete Molbu za izdavanje Dozvole za takmičarsku sezonu 2018/2019.

Takođe u prilogu Molbe morate dostaviti:
1. Izjavu potpisanu od strane zastupnika kluba, overenu pečatom kluba.
2. Sporazum o kodeksu ponašanja RSS potpisan od strane zastupnika kluba, overen pečatom kluba.
3. Dokaz o uplati članarine za izdavanje Dozvole u iznosu koji je naveden u Odluci o visini članarine, za rang takmičenja za koji podnosite Molbu.  Uplatu izvršiti na tekući račun 105-3561-16.

Skrećem vam pažnju da ste obavezni da sva dugovanja iz predhodnog perioda, a odnose se na dugovanja prema ORC, Ligi ili bilo kom organu RSS, moraju biti izmirena
pre podnošenja Molbe za izdavanje dozvole. Kompletna dokumentacija se dostavlja na adresu elektronske pošte Saveza za Takmičarsku komisiju RSCS (rscentralnesrbije@gmail.com).

Molim Vas da ovo upozorenje shvatite najozbiljnije, jer će se nepoštovanjem rokova stvoriti problemi oko nastupa u takmičarskoj 2018/2019 godini.

Obrazac Prijava za takmičenje

Obrazac Izjava zastupnika kluba

Obrazac Molba za izdavanje dozvole za sezonu

Obrazac Sporazum o kodeksu ponašanja

Odluka o visini članarine RSS za 2018

 

Rukometni savez Centralne Srbije
Generalni sekretar
Dušan Stojković s.r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.